Posláním služby je doprovázení osob zajišťujících pěstounskou péči nezletilému dítěti, poskytování potřebné podpory pěstounům při péči, výchově a vzdělávání dětí, při rozvíjení vztahu s dítětem svěřeným do péče ve smyslu zajištění bezpečného a láskyplného prostředí pro dítě. Umožníme pěstounům rozvíjení potřebných schopností a dovedností při výkonu tohoto zodpovědného poslání zejména formou rady a prostřednictvím dalšího povinného vzdělávání. Naším posláním je také podpora pěstounské rodiny při udržování a rozvíjení vztahů dítěte s vlastní rodinou, podpora i pomoc dítěti při obhajobě jeho práv tak, aby byl zajištěn jeho zdravý a všestranný vývoj v pěstounské rodině.    

Kontakt: 732 122 071, 732 122 071, 731 619 805, 739 739 886

Pomoc poskytujeme:

a) převážně terénní formou (přímo v domácnosti)

b) dle potřeby i ambulantní formou (kontaktní místo: Krátká 125, Vimperk, 1. patro)

Cíle služby:

 • vytvoření bezpečného prostředí pro dítě v pěstounské rodině
 • vytvoření láskyplného prostředí pro dítě v pěstounské rodině
 • všestranný a zdravý vývoj dítěte v pěstounské rodině
 • zvýšení schopností a dovedností pěstounů
 • vytvoření pozitivních vazeb mezi pěstouny a dítětem
 • bezpečný kontakt dítěte s biologickou rodinou
 • podpora pozitivní identity dítěte ve vztahu k jeho vlastní rodině (pokud kontakt s biologickou rodinou probíhat nemůže)
 • obnovení narušených funkcí rodiny
 • ochrana rodičovství a rodiny
 • ochrana práv dítěte (zejména na příznivý vývoj a řádnou výchovu)
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho života, zdraví, majetku

Cílová skupina:

 • pěstouni, kteří uzavřeli s naší organizací dohodu o výkonu pěstounské péče dle § 47 b zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 • děti v pěstounské péči
 • všichni členové rodiny s dítětem v pěstounské péči
 • biologická rodina dítěte vychovávaného pěstouny

Omezení lokalitou:  

Projekt je realizován pouze území ORP Vimperk a ORP Prachatice.

Omezení kapacitou:

Kapacita je 25 pěstounských rodin.

Od června 2015 se Oblastní charita Vimperk stala doprovázející organizací pěstounských rodin. Pěstounská péče je státem garantovaná forma náhradní rodinné péče, která zajišťuje dostatečné zabezpečení dítěte. Na rozdíl od osvojení je chápána jako institut dočasný, jehož trvání se odvíjí od situace ve vlastní rodině dítěte.

Z tohoto důvodu mají pěstouni úkol udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s jeho rodiči, dalšími příbuznými a osobami blízkými. Zachování vazeb dítěte s blízkými osobami je zajišťováno mj. právem rodiče se s dítětem osobně a pravidelně stýkat a povinností pěstouna tento styk umožnit. Zásadní záležitostí v životě dítěte jsou vztahy. Mezi pěstounem a svěřeným dítětem se zcela přirozeně vytváří citové pouto. Je hlubokým omylem části odborné veřejnosti, že pěstoun si takový vztah ke svěřenému dítěti vytvořit nesmí. Pěstoun ovšem musí kromě těchto vazeb citlivě nakládat s citovou orientací dítěte na rodiče a další blízké osoby. Díky tomu se pěstoun při péči o svěřené dítě ocitá v řadě lidsky i odborně složitých situací. Odborná pomoc při vytváření a udržování všech těchto vztahů je jednou ze základních součástí doprovázení.

Termín „doprovázení pěstounských rodin“ v sobě zahrnuje několik základních služeb, na které mají nárok daným zákonem č. 401/2012 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Tento nárok pěstounské rodiny uplatňují na základě smlouvy o výkonu pěstounské péče, kterou uzavírají s některým z k tomu pověřených subjektů (OSPOD, pověřená právnická osoba, pověřená fyzická osoba), obvykle označovaných jako „doprovázející organizace“.

Projekt je financován ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/199 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.