Projekt realizován do roku 2015

OCH Vimperk poskytuje v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi dle zákona 108/2006 Sb., služby i rodinám s dětmi ohroženým sociálním vyloučením. Projekt Fénix navazuje na tuto registrovanou sociální službu, a to tak, že tuto službu doplňuje poskytováním fakultativních činností, které podporují začleňování osob cílové skupiny do společnosti. Dospělým osobám budeme poskytovat v rámci tohoto projektu odborné sociální poradenství zejména v oblasti dluhové problematiky, získávání zaměstnání a trvalého bydlení. Dětem zajišťujeme již dlouhodobě doučování a celkově pomoc s přípravou do školy, dále různé aktivity směřující k získávání nových dovedností a zejména směřující k začleňování dětí do kolektivu ostatních dětí - formou společných akcí pro romské i neromské děti.

Záměrem projektu je začlenit osoby cílové skupiny do společnosti. Největším problémem současných romských rodin s dětmi, který prohlubuje jejich sociální vyloučení, je zadlužení. Poskytujeme odborné poradenství nad rámec základního poradenství dle zákona 108/2006 Sb., šíříme osvětu o tom, proč neřešit finanční situaci formou úvěru, zejména úvěru od nebankovních subjektů, vysvětlujeme rodičům, do jaké dluhové pasti se dostanou. Pokud už se tak stalo, pomáháme rodinám řešit tuto situaci, pomáháme jim kontaktovat věřitele, jednat s exekutory s cílem dosáhnout splátkového kalendáře, dále radíme rodičům, jak hospodařit s penězi, jak levně zajistit chod domácnosti, aby rodina byla schopna splátky splácet. Často zadluženost vede ke ztrátě bydlení, takže řešením tohoto problému pomáháme rodinám s dětmi zajistit si trvalé bydlení. Rodičům zajišťujeme i doprovod a podporu při jednání na úřadech a s různými institucemi, čímž si osvojují nové sociální komunikační dovednosti. Dále se zaměřujeme na pomoc dětem, které neprospívají ve škole nebo mají problémy s chováním ve škole, tím pádem nedávají pozor, nerozumí učivu a mají špatné známky nebo dokonce propadají do nižších ročníků. Pomáháme dětem, kterým nestačí k zvládnutí učiva aktivity školy a kterým se rodiče nevěnují (buď nechtějí, nebo to nezvládají). Nabízíme dětem doučování problematického učiva pomalým tempem, hravou formou, dle potřeby i podle rad psycholožky či speciální pedagožky. Věnujeme dětem dostatek prostoru a času, což je někdy právě to, co jim chybí a proč zlobí či nezvládají učivo. Chceme umožnit těmto dětem všestranně se rozvíjet, zažívat pocit úspěchu, předejít umístění v základní škole praktické, ke kterému někdy dochází u dětí, které nemají nižší IQ, ale které se sem dostávají proto, že bez pomoci nezvládnou učivo normální základní školy. Nabízíme rodičům z těchto rodin také přípravu jejich dětí mezi 5. a 6. rokem na vstup do základní školy. Stává se, že musí být těmto dětem z důvodu nepřipravenosti odložena základní školní docházka o rok. Zlepšení školního prospěchu a později získání kvalifikace zamezí prohlubování procesu sociálního vyloučení těchto osob.

Očekávaný cíl projektu:

Vymanění se rodin z dluhové pasti, získávání nových sociálních dovedností, zlepšení prospěchu dětí, začleňování dětí do kolektivu.

Projekt je realizován do roku 2015 z grantů Jihočeského kraje z programu Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje.