Doprovázení pěstounských rodin – projekt Pěstoun

Sídlo:

Krátká 125, 385 01 Vimperk (1. patro vlevo)

Posláním služby je doprovázení osob zajišťujících náhradní rodinnou péči nezletilému dítěti, poskytování potřebné podpory pečujícím osobám při péči, výchově a vzdělávání dětí, při rozvíjení vztahu s dítětem svěřeným do péče ve smyslu zajištění bezpečného a láskyplného prostředí pro dítě. Umožníme pečujícím osobám rozvíjení potřebných schopností a dovedností při výkonu tohoto zodpovědného poslání zejména formou rady a prostřednictvím dalšího povinného vzdělávání. Naším posláním je také podpora pečujících osob při udržování a rozvíjení vztahů dítěte s vlastní rodinou, podpora i pomoc dítěti při obhajobě jeho práv tak, aby byl zajištěn jeho zdravý a všestranný vývoj v náhradní rodině.     

Služba není určena adoptivním rodičům (osvojitelům) nebo opatrovníkům.

Kontakty:

Adresa: Krátká 125, 385 01 Vimperk 

Telefon (klíčoví pracovníci pěstounských rodin): 732 122 071, 731 619 805

Ředitelka: 731 402 993, e-mail: markova@fch-vimperk.cz, reditel@vimperk.charita.cz 

e-mail: info@fch-vimperk.cz, pestoun@vimperk.charita.cz 

Pomoc poskytujeme:

a) převážně terénní formou (přímo v domácnosti)

b) dle potřeby i ambulantní formou (kontaktní místo: Krátká 125, Vimperk, 1. patro)

Cíle služby:

 • vytvoření bezpečného a láskyplného prostředí pro dítě v náhradní rodině
 • všestranný a zdravý vývoj dítěte v náhradní rodině
 • zvýšení schopností a dovedností pěstounů/poručníků
 • vytvoření pozitivních vazeb mezi pečujícími osobami a dítětem
 • bezpečný kontakt dítěte s biologickou rodinou
 • podpora pozitivní identity dítěte ve vztahu k jeho vlastní rodině (pokud kontakt s biologickou rodinou probíhat nemůže)

Cílová skupina:

 • pěstouni/poručníci, kteří uzavřeli s naší organizací dohodu o výkonu pěstounské/poručnické péče dle § 47 b zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 • děti v pěstounské/poručnické péči

Také pracujeme s ostatními členy rodiny s dítětem v pěstounské/poručnické péči a s biologickou rodinou dítěte. 

Cílovou skupinou nejsou:

 • adoptivní rodiče (osvojitelé)
 • opatrovníci

Zásady:

 • zohledňování především zájmu a blaha dítěte
 • mlčenlivost, diskrétnost
 • rovný přístup ke každému (bez ohledu na barvu pleti, národnost, náboženské vyznání …)
 • podpora aktivity, motivace a samostatnosti
 • ochrana rodičovství a rodiny
 • ochrana práv dítěte (zejména na příznivý vývoj a řádnou výchovu)
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho života, zdraví, majetku

Přehled poskytovaných činností (dokument pdf) 

Ochrana práv (dokument pdf)

Vnitřní pravidla - Příručka pro pěstouny/poručníky (dokument pdf)

Pravidla pro odmítnutí doprovázení (dokument pdf)

Pravidla pro uzavírání, změnu a zrušení dohod o výkonu pěstounské péče (dokument pdf)

Směrnice na vyřizování stížností (dokument pdf) 

Co je podstatou doprovázení (dokument pdf)

 

Oblast, kde je možno služby poskytovat:  

Jihočeský kraj

Kapacita:

30 pěstounských rodin.

 

Projekt je financován ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/199 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

 

SQ SPO 2018.zip (archiv zip)

Žádost o proplacení hlídání dětí - výpomoc (dokument pdf)

Žádost o proplacení hlídání dětí (dokument pdf)

Žádost o proplacení respitu - jednodenní (dokument pdf)

Žádost proplacení - vícedenní pobyt (dokument pdf)

Žádost o proplacení cestovné (dokument pdf)

Žádost o proplacení vzdělávací akce (dokument pdf)

 

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2020

Náš výtěžek
199 073 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

MPSV podporuje projekty

Oblastní charity Vimperk

Více informací o sociálních službách naleznete na www.mpsv.cz

 
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Oblastní charity

Vimperk


jihocesky-kraj-barevne

 
 

logo_divoke_husy_0