Doprovázení pěstounských rodin

Sídlo:

Krátká 125, 385 01 Vimperk (1. patro vlevo)

Poslání:

Posláním služby je doprovázení osob zajišťujících náhradní rodinnou péči nezletilému dítěti, poskytování potřebné podpory pečujícím osobám při péči, výchově a vzdělávání dětí, při rozvíjení vztahu s dítětem svěřeným do péče ve smyslu zajištění bezpečného a láskyplného prostředí pro dítě. Umožníme pečujícím osobám rozvíjení potřebných schopností a dovedností při výkonu tohoto zodpovědného poslání zejména formou rady a prostřednictvím dalšího povinného vzdělávání. Naším posláním je také podpora pečujících osob při udržování a rozvíjení vztahů dítěte s vlastní rodinou, podpora i pomoc dítěti při obhajobě jeho práv tak, aby byl zajištěn jeho zdravý a všestranný vývoj v náhradní rodině.     

Služba není určena adoptivním rodičům (osvojitelům) nebo opatrovníkům.

Kontakty:

Adresa: Krátká 125, 385 01 Vimperk 
Telefon (klíčoví pracovníci pěstounských rodin):

Mgr. Romana Karták - tel.: 732 122 071, e-mail: romana.kartak@vimperk.charita.cz

Bc. Dominika Vlčková- tel.: 731 619 805, dominika.vlckova@vimperk.charita.cz

Radka, Švarcová, DiS. - tel.: 731 604 489, radka.svarcova@vimperk.charita.cz

Pomoc poskytujeme:

 • převážně terénní formou (přímo v domácnosti)
 • dle potřeby i ambulantní formou (kontaktní místo: Krátká 125, Vimperk, 1. patro)

Cíle služby:

 • vytvoření bezpečného a láskyplného prostředí pro dítě v náhradní rodině
 • všestranný a zdravý vývoj dítěte v náhradní rodině
 • zvýšení schopností a dovedností pěstounů/poručníků
 • vytvoření pozitivních vazeb mezi pečujícími osobami a dítětem
 • bezpečný kontakt dítěte s biologickou rodinou
 • podpora pozitivní identity dítěte ve vztahu k jeho vlastní rodině (pokud kontakt s biologickou rodinou probíhat nemůže)

Cílová skupina:

 • pěstouni/poručníci, kteří uzavřeli s naší organizací dohodu o výkonu pěstounské/poručnické péče dle § 47 b zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 • děti v pěstounské/poručnické péči

  Také pracujeme s ostatními členy rodiny s dítětem v pěstounské/poručnické péči a s biologickou rodinou dítěte. 

Cílovou skupinou nejsou:

 • adoptivní rodiče (osvojitelé)
 • opatrovníci

Zásady služby:

 • zohledňování především zájmu a blaha dítěte
 • mlčenlivost, diskrétnost
 • rovný přístup ke každému (bez ohledu na barvu pleti, národnost, náboženské vyznání …)
 • podpora aktivity, motivace a samostatnosti
 • ochrana rodičovství a rodiny
 • ochrana práv dítěte (zejména na příznivý vývoj a řádnou výchovu)
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho života, zdraví, majetku

Dokumenty:

Přehled poskytovaných činností (dokument pdf) 
Ochrana práv (dokument pdf)
Vnitřní pravidla - Příručka pro pěstouny/poručníky (dokument pdf)
Pravidla pro odmítnutí doprovázení (dokument pdf)
Pravidla pro uzavírání, změnu a zrušení dohod o výkonu pěstounské péče (dokument pdf)
Směrnice na vyřizování stížností (dokument pdf) 
Co je podstatou doprovázení (dokument pdf)

Oblast, kde je možno služby poskytovat:  Jihočeský kraj

Kapacita: 50 pěstounských rodin.


Projekt je financován ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/199 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

SQ SPO 2018.zip (archiv zip)
Žádost o proplacení hlídání dětí - výpomoc (dokument pdf)
Žádost o proplacení hlídání dětí (dokument pdf)
Žádost o proplacení respitu - jednodenní (dokument pdf)
Žádost o proplacení respitu - vícedenní pobyt (dokument pdf)
Žádost o proplacení cestovného (dokument pdf)
Žádost o proplacení vzdělávací akce (dokument pdf)