Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služba pro rodiny s dětmi:

Kontakty:

Adresa:  Krátká 125, 385 01 Vimperk
Telefon:  732 122 071, 739 739 886, 731 604 489
E-mail:   SASR@vimperk.charita.cz 

Místo poskytování:

a) Krátká 125, 385 01 Vimperk
b) domácnosti na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Poslání:

Naším posláním je pomáhat rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží rodiče sami překonat a která je dlouhodobě pro dítě nepříznivá. Poskytujeme podporu či pomoc rodinám zejména při problémech s péčí o dítě, s výchovou a vzděláním dítěte, s vedením domácnosti včetně hospodaření s finančními prostředky. Pomáháme rodinám s dětmi při uplatňování jejich práv, při vyřizování běžných záležitostí, při sociálním začleňování. Formou sociálně terapeutických činností pomáháme řešit neshody v rodině, pomáháme jednotlivým členům rodiny osvojovat si potřebné dovednosti a schopnosti, které jim umožní řešit svou nepříznivou situaci vlastními silami.

Služby přizpůsobujeme individuálním potřebám každé rodiny, služby poskytujeme ambulantně nebo terénní formou přímo v domácnosti.

Cíle služby:

 • Fungující rodina plnící své základní funkce:
  • Rodina zvládá péči o děti.
  • Rodina má stabilní příjem, má zajištěné bydlení, zvládá péči o domácnost.
  • V rodině jsou navázané dobré vztahy mezi jednotlivými členy rodiny.
  • Rodina má navázané dobré vztahy s okolním společenským prostředím.
  • Rodina zvládá komunikaci s úřady, institucemi, se školami.
  • Rodiče vedou děti k řádnému způsobu života, jsou jim příkladem.
 • Zdravý všestranný vývoj dětí v rodině.

Cílová skupina:

 • rodiny s dítětem/dětmi
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • oběti domácího násilí
 • etnické menšiny

  Věková struktura cílové skupiny:
 • bez omezení věku

 

Služba zajišťuje tyto základní činnosti:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • pracovně výchovná činnost s dospělými – podpora a nácvik rodičovského chování při péči o dítě
  • pracovně výchovná činnost s dospělými – podpora a nácvik rodičovského chování při výchově dítěte
  • pracovně výchovná činnost s dospělými – podpora a nácvik rodičovského chování udržování domácnosti a při vedení hospodaření
  • pracovně výchovná činnost s dospělými – podpora a nácvik rodičovského chování (vedení k řádnému způsobu života)
  • pracovně výchovná činnost s dospělými – podpora a nácvik rodičovského chování (nácvik sociálních kompetencí nutných při hledání zaměstnání, bydlení, při jednání na úřadech, na školách)
  • pracovně výchovná činnost s dětmi (nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností a schopností dítěte)
  • podpora v oblasti vzdělávání dětí (zajištění vhodných podmínek pro vzdělávání, podpora před vstupem dítěte do školy, pomoc při neprospěchu dítěte ve škole, pomoc v případě nevhodného chování dítěte, příprava dětí do školy, doučování dětí)
  • podpora vhodných volnočasových aktivit dětí, rodin s dětmi
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • doprovod do školy, k lékaři, na úřady …
 • sociálně terapeutické činnosti
  • vedení k rozvoji a udržení osobních a sociálních dovedností a schopností
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
  • pomoc při sociálním začleňování osob
  • pomoc s porozuměním doručené úřední korespondence, pomoc s vlastní korespondencí adresované úřadům, institucím

Základní činnosti jsou poskytovány zdarma.

Služba zajišťuje tyto fakultativní činnosti:

 • doprava rodičů za účelem vyřizování běžných záležitostí, které je nutno vyřídit mimo Vimperk a není možné využít veřejnou dopravu (úhrada: 7,- Kč/1 km)
 • tisk, kopírování dokumentů (úhrada: 2 Kč/1 strana)

Fakultativní činnosti nelze poskytovat samostatně, lze je poskytovat pouze v případě, že je rodině s dětmi poskytována některá základních činností.

Zásady poskytované služby:

 • každý rodič i dítě je pro nás rovnocenným partnerem
 • neslibujeme nic, co nemůžeme splnit
 • rovný přístup ke každému
 • budeme Vám naslouchat
 • zachováme mlčenlivost
 • podpoříme Vaši aktivitu, motivaci a samostatnost

Čas poskytování služby – ambulantní forma:

Den

od

do

od

do

jen pro předem objednané

pondělí

7:30

11:30

12:00

16:00

 

 

úterý

7:30

11:30

12:00

16:00

16:00
pro předem obědnané

18:00
pro předem obědnané

středa

7:30

11:30

12:00

14:00

 

 

čtvrtek

7:30

11:30

12:00

16:00

 

 

pátek

7:30

11:30

   

 

 

Čas poskytování služby – terénní forma:

Den

od

do

od

do

pondělí

9:00

11:30

 

 

úterý

9:00

11:30

 

 

středa

9:00

11:30

12:00

18:00

čtvrtek

9:00

11:30

 

 

pátek

 

 

12:00

14:00

Mimo tuto dobu výjimečně dle individuálních potřeb jen po vzájemné dohodě.

Jak lze požádat o službu:

Telefonicky:              732 122 071,  739 739 886, 731 604 489
Osobně na adrese:  Krátká 125, 385 01 Vimperk
E-mailem:                 SASR@vimperk.charita.cz 

Dokumenty:

Žádost o poskytnutí služby (dokument pdf)
Pravidla uzavření smlouvy (dokument pdf)
Vzor smlouvy (dokument pdf)
Vnitřní pravidla poskytování služby (pro uživatele) (dokument pdf)
Směrnice - vyřizování stížností (dokument pdf)

Zdroje financování:

V roce 2021 byl projekt financován z dotace MPSV ve výši 94 653 Kč.

Služba je financována z projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V", reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010156 Logo OPZ
Město Vimperk Město Vimperk
Jihočeský kraj Jihocesky_kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí MPSV