Kontakt: tel: 731 402 993, e-mail: reditel@vimperk.charita.cz,, trikralovasbirka@vimperk.charita.cz 

Tradice Tříkrálové sbírky

Tříkrálovou sbírku organizuje Charita Česká republika každý rok začátkem ledna. Proč si připomínáme Tři krále právě 6. ledna? Až do 4. století se slavily Vánoce 6. ledna. Později byla vánoční slavnost přeložena na 25. prosince. To neplatí o východní pravoslavné církvi. Západní křesťané zachovali 6. leden jako slavnost Zjevení Páně a připomínáme si zároveň tento den příchod tří mudrců z východu do Betléma, kde se narodil Ježíš Kristus. A proč byli mudrci považováni za krále? Lidé si mysleli, že to museli být králové, když přinesli tak vzácné dary: zlato, kadidlo a myrhu. Později dostali tito mudrci také jména, Kašpar, Melichar a Baltazar. Na domovní dveře se spolu s letopočtem křídou píší tři písmena: K+M+B. Jsou to jednak počáteční písmena těchto jmen, ale také přání: Kristus žehnej tomuto domu.

 

Tříkrálová sbírka 2018

Vážení spoluobčané, milí dobrovolníci a koledníci Tříkrálové sbírky. Rádi bychom chtěli Všem moc poděkovat za přízeň a obětavost, s níž jste se na letošní sbírce podíleli.  Tříkrálová sbírka je největší sbírka svého druhu v České republice. Její výsledek závisí na ochotě dobrovolníků, kteří se do této sbírky zapojí, a také na štědrosti dárců. Právě díky všem dobrovolníkům a dárcům je letošní sbírka, která probíhala ve Vimperku a jeho okolí, tak úspěšná. Výtěžek činí 240.934,-Kč.

Získané prostředky budou věnovány na provoz Domu klidného stáří Pravětín, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, na krizovou pomoc Nexus a na pečovatelskou službu. Upřímně Vám touto cestou moc děkujeme za to, že navzdory dnešní uspěchané a náročné době chcete pomáhat a pomáháte. Vážíme si Vaší pomoci a jsme vděčni za štědrost, kterou jste během sbírky projevili.     

        Jana Brabcová a Simona Vidlášová,

koordinátorky TS

 

Tříkrálová sbírka 2017

Tak jako každý rok bychom Vás chtěli informovat o průběhu Tříkrálové sbírky pořádané na Vimpersku a v okolních obcích. Letošní Tříkrálová sbírka byla výjimečná mrazivým počasím a množstvím sněhové nadílky. Malí koledníčci museli čelit bílé tmě a mrazům mnohde dosahující teplotám okolo  -10°C. Na průběh „tříkrálovky“ to ale nemělo vůbec žádný vliv, spíše naopak. Příroda zapadaná sněhem jak na obrázku  Josefa Lady skrývala v sobě velké kouzlo a koledníčci si koledování v takové atmosféře patřičně užívali. Jim a vedoucím skupinek samozřejmě patří veliké díky. Nebýt jich, nebylo by možno obsáhnout takové velké území, kam nesli požehnání a koledu.

Upřímné poděkování chceme tímto vyjádřit všem dárcům, výtěžek sbírky činí 229.471 Kč. Velice si Vašich darů vážíme, víme, že mnozí sami nemají nazbyt, a přesto přispějí na pomoc druhým. Letošní výtěžek bude věnován na dofinancování našich sociálních služeb, které jsou určeny seniorům, osobám v krizi a rodinám s dětmi.

Tříkrálové sbírky se zúčastnilo 36 skupinek a bylo zapečetěno celkem 64 kasiček. Pokud se koledníci nedostali k někomu, kdo na nás čekal, je nám to líto, ale bylo to způsobeno tím, že nemáme dostatek koledníků a někteří bohužel onemocněli.

Všem moc děkujeme J

Jana Brabcová, koordinátorka TS

 

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2016

            Prvním dnem nového roku se jako každoročně v tomto období rozešly skupinky tříkrálových koledníků do domácností na Vimpersku, Čkyňsku, Stašsku a v dalších někdy dnes skoro zapomenutých vesničkách. Sbírku opět organizovala Oblastní charita Vimperk a letošní rekordní výtěžek 215.511,- Kč nás mile překvapil. Jedná se o nejvyšší výtěžek ze všech organizovaných Tříkrálových sbírek v tomto regionu. Za to patří dík všem dárcům, vstřícným lidem, koledníkům, vedoucím skupinek a dalším dobrým lidem, kteří se spolupodílejí na celé organizaci sbírky.

            Letošní počasí si se skupinkami zahrávalo podobně jako přístupy dárců. První dny se teploměry nevyšplhaly nad -5°C a další dny nabízely spíše jarní až aprílovou rozmanitost. Teplo, zima, déšť. Podobně jako počasí k letošním koledníkům přistupovali i někteří lidé. Na jedné straně ochotně a s radostí přispěli do zapečetěných kasiček menšími či většími finančními dary tak, jak si to kdo může dovolit, mnohdy přidávali i něco dobrého na zub, aby se dětem lépe koledovalo. Na straně druhé se ale bohužel někteří lidé nechovali ke koledníků pěkně, někdy museli koledníci strpět i urážky či slova vulgární. Mrzí nás to. Děti, které se do sbírky zapojují, se poctivě připravovaly, pořídily si kostýmy, naučily se koledu, věnovaly koledování svůj čas a věřily, že sbírkou pomohou těm, kteří to potřebují, kteří jsou staří, nemocní, neví, jak dál. Je to smutné, vždyť nikdo není nucen přispět. Dobrá zpráva ale je, že takovýchto lidí je jen malá hrstka, a že si tímto nenechali koledníčci vzít chuť pomáhat a dál roznášet poselství a požehnání.

            Ráda bych ještě touto cestou chtěla uvést na pravou míru obavy dárců, na jaké účely vykoledované peníze budou použity. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016, který náleží Oblastní charitě Vimperk, bude použit na financování charitních sociálních služeb v místě, kde se sbírka konala, konkrétně jsou určeny Domovu klidného stáří v Pravětíně, na terénní služby pro seniory a na krizovou pomoc určenou osobám v krizi ve Vimperku. Oblastní charita Vimperk nepoužije výtěžek sbírky v žádném případě na pomoc uprchlíkům. Na tuto pomoc má charita v České republice určený jiný účet z jiných zdrojů.

            Ještě jednou děkujeme dobrým lidem, kteří byli na koledníky milí, s radostí a láskou je přijímali a přispěli svým darem do Tříkrálové sbírky 2016.   

            Děkujeme!!!

Za Oblastní charitu Vimperk,

Jana Brabcová

 

Tříkrálová sbírka 2015

Jako každý rok bychom Vás chtěli informovat o průběhu Tříkrálové sbírky. Rok co rok, hledáme nová slova, která by dostatečně vyjádřila pocity a snahu všech, kteří se na Tříkrálové sbírce podílejí. Použít taková slova, která by vhodně dokázala popsat práci, snahu a obětavost malých i velkých koledníčků i jejich vedoucích, je mnohdy nelehký úkol.

Letošní rok je pro mě v tomto ohledu jiný! Tento rok mi slova padají na papír sama. Nemusím přemýšlet o tom, co napsat. Koordinovat Tříkrálovou sbírku 2015 pro mě bylo milou povinností, která mě naplňovala hrdostí, radostí a štěstím.

Již od samého začátku byla z každého osloveného vedoucího cítit chuť a ochota na Tříkrálové sbírce pracovat. Nejenže byli rádi, že jsou opět osloveni, ale sami vymýšleli nová a nová místa, kam ještě skupinky vyslat a na které dveře napsat požehnání K+ M+ B 2015.

Zároveň všem zúčastněným děkuji za názory, podněty, rady, ale i za jejich příběhy a zkušenosti s dárci.

Velké díky samozřejmě patří koledníčkům, kteří to v letošním větrném a deštivém počasí neměli vůbec jednoduché. Doufám, že malou odměnou a náplastí na stále se namáhající hlasivky při koledě u každého domu, byla hromada sladkostí a vlídná slova. Ta vesměs obsahovala díky, pochvaly a kladná přijetí.

V neposlední řadě si upřímné díky zaslouží Ti, kteří vhodili do zapečetěných kasiček finanční obnos. Výtěžek Oblastní charity Vimperk bude z 90% použit na pokrytí provozu Domova klidného stáří Pravětín a 10% sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

To, že se sbírky zúčastnilo 28 skupinek, že bylo zapečetěno celkem 45 kasiček, je dobrým důkazem toho, že letošní sbírka probíhající na Vimpersku a zajišťovaná Oblastní charitou Vimperk byla opravdu jedinečná.

Slova na závěr?

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky organizované Oblastní charitou Vimperk činí 190 056,- Kč.

Všem moc děkujeme!!!

Za Oblastní charitu Vimperk,

koordinátorka TS Jana Brabcová

 

Z Tříkrálové sbírky 2014

            Celkem 93 765,- Kč, to je výsledek Tříkrálové sbírky 2014. Ani jsme se nenadáli a už máme sečteno a podtrženo. V úterý v odpoledních hodinách jsme mohli zaslat částku výtěžku, kterou naši koledníci vykoledovali, na účet Charity České republiky. Zároveň jsme mohli říci, že i v letošním roce byli všichni dárci, kterým je pomáhat tak vlastní, štědří, a to často i přes nepříznivou ekonomickou situaci.

            Našli se i tací, kteří nám darovali do kasičky celé dva tisíce korun, ale nejen jim patří díky. Upřímně děkujeme i těm, kteří mnohdy sami nemají dostatek peněz a vhodí částku ze svých skromných úspor. Mnozí na nás čekali a měli slzy v očích, když jsme přišli, protože si mysleli, že jejich dům nenavštívíme.

            Díky samozřejmě také patří obětavým koledníkům, hlavně těm, kteří nám pomáhají pravidelně. Každý rok si pro dobro věci dokáží odepřít něco ze svého volného času a obchází domy s Tříkrálovou koledou.

            Vykoledovaná částka putuje dále do Charity České republiky, kde se přerozděluje i na humanitární účely v jiných částech světa.

            Abychom mohli zvyšovat kvalitu našeho zařízení, prostředky, které se vybrali, budou použity na zakoupení terapeutických pomůcek pro klienty Domova klidného stáří Pravětín.

            Ještě jednou všem z celého srdce upřímně děkujeme a těšíme se opět na vás při  příští Tříkrálové sbírce.            

            Tímto zároveň prosíme nové zájemce, kteří by měli chuť nám pomoci příští rok, aby nás kontaktovali na tel. 733 220 649.

 

 Alena Škopková, DiS., Jana Brabcová

koordinátorky TS 2014

  

Z Tříkrálové sbírky 2013

            Ve dnech 1. – 14. 1. 2013 se konala již tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou České republiky. Do této sbírky se opět zapojila i Oblastní charita Vimperk. Výtěžek sbérky činil 97 768,- Kč, část tohoto výtěžku (63 549,- Kč) využije Oblastní charita Vimperk na vybavení terapeutické místnosti pro klienty Domova klidného stáří Pravětín. Další část výtěžku pravidelně využívá Charita ČR na humanitární účely v jiných částech naší republiky nebo v zahraničí.

            V sobotu 16. 2. 2013 proběhlo v MěKS Vimperk poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky 2013. Pozváni byli všichni koledníci společně se svými vedoucími. Většina koledníků se akce zúčastnila, někteří však byli nemocní, a proto se zúčastnit nemohli. I tak jim patří velké díky za ochotu věnovat svůj volný čas Tříkrálové sbírce.

            Nejprve jsme koledníky a jejich vedoucí přivítali, sdělili jim výtěžky jednotlivých skupinek, dále jsme připomněli záměr sbírky. Každý z koledníků byl současně obdarován výrobkem, který pro tuto akci vyrobili pracovníci společně s klienty Domova klidného stáří Pravětín.

            V MěKS Vimperk bylo připraveno občerstvení, které si všichni mohli vychutnat při sledování pohádky Sisi a Yetti. Po shlédnutí pohádky byl připravený naučný program Českého červeného kříže Prachatice. Koledníci byli rozděleni do několika skupinek, kde se jim věnovali proškolení pracovníci. Vyzkoušeli si ošetření různých zranění i jak pomoci zraněnému, jak poskytnout správně první pomoc. Koledníci si tak připomněli mnoho užitečných rad.

            Ještě jednou bych touto cestou ráda poděkovala všem koledníkům, vedoucím a dárcům, kteří podpořili dobrou věc a pomohli tak seniorům na Vimpersku. Také děkuji pracovníkům Českého červeného kříže Prachatice, kteří věnovali svůj volný čas bez nároku na honorář, děkujeme i MěKS Vimperk, které nám poskytlo prostory.

Alena Škopková, DiS.

 koordinátorka Tříkrálové sbírky 2013

Z Tříkrálové sbírky 2012

            A je to tady. Tak jako každý rok proběhla ve dnech od 1. – 14. 1. 2012 Tříkrálová sbírka. Letošní počasí moc nenahrávalo obětavým koledníkům, kteří v dešti, mrazu, ale i v nepříjemném větru koledovali od chalupy k chalupě, od domu k domu. Dojemný pohled na Tři krále - Kašpara,  Melichara a Baltazara, kteří každému zazpívali klasické „My tři králové jdeme k Vám …“, nás určitě všechny dojal. Jejich jiskřičky v očích a nadšení pro koledu nás všechny zahřály u srdce. Důkazem vstřícnosti a ochoty přispět na dobrou věc je celkový výtěžek sbírky na Vimpersku: 138 077,- Kč

            Tak jako každý rok využije 65 % výtěžku pořádající charita. Oblastní charita Vimperk věnuje 90 000 Kč na financování nákladů terénních sociálních služeb. Nikdo z nás nemůže vědět, kdy takovéto služby bude potřebovat, proto si velice vážíme štědrosti dárců.

            Zbývajících 35 % výtěžku věnuje Charita Česká republika na humanitární pomoc u nás či ve světě, část výtěžku je věnována na pokrytí nákladů sbírky.

            Opět jsme se setkali se vřelostí a ochotou dárců, kterým není lhostejný osud ostatních lidí. Všem DÁRCŮM z celého srdce moc děkujeme!!! Opravdu si Vašich příspěvků vážíme.

Koordinátora TS sbírky Jana Brabcová

Alena Škopková, DiS.

 

Z Tříkrálové sbírky 2011

             Nedávno skončila Tříkrálová sbírka, na kterou bude naše skupinka koledníčků dlouho v dobrém vzpomínat.

            Chodíme koledovat již několik let, ve Vimperku i v okolních vesnicích. Každý rok se setkáváme se stejnými lidmi, někdy je shledání velmi radostné, to když se do rodiny narodí nový človíček, jindy trochu smutné, když někdo blízký z rodiny odešel na věčnost. Ale příchod Tří králů bývá většinou netrpělivě očekáván každý rok. To se dá rozpoznat z vřelého stisku ruky při našem přání Božího požehnání do nového roku i z ochoty přispět do pokladničky jakoukoli částkou. V očích dárců vidíme víru většiny z nich, že přispívají na dobrou věc.

            Letos jsme se ale setkali s něčím navíc. Na několika místech, kde koledníčci sami potřebovali trochu občerstvení i odpočinku, se jim dostalo opravdu nečekané pohostinnosti. Například ve Zdíkově pan majitel zámecké restaurace a jeho personál poskytl šesti koledníkům se dvěma vedoucími úplně zdarma jídlo a pití. Při loučení s námi poznamenali, že ví, kolik toho koledníci musí nachodit a nazpívat v jakémkoli počasí, než navštíví všechna obydlí a že si toho váží.

            Protože naše skupinka chodila koledovat šest dní, zažila takových překvapení více. Například také na náměstí ve Vimperku viděl jeden občan koledníčky obědvat v restauraci a hned zašel k paní hostinské, aby za nás zaplatil útratu. Prý dobře ví, jak je koledování náročné a rád nás tímto povzbudí.

            To jsou jen dva příběhy z mnoha, které nás letos příjemně překvapily. Štědrost lidí, ale i uznání pro malé krále zdobily letošní Tříkrálovou sbírku na Vimpersku.

                                                                                                                      Milena Hrdličková

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2020

Náš výtěžek
199 073 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

MPSV podporuje projekty

Oblastní charity Vimperk

Více informací o sociálních službách naleznete na www.mpsv.cz

 
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Oblastní charity

Vimperk


jihocesky-kraj-barevne

 
 

logo_divoke_husy_0